Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definitie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Hippefruitmand.nl: Hippefruitmand.nl handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.
– Afnemer: Een persoon of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van Hippefruitmand.nl en op deze manier een overeenkomst aangaat met Hippefruitmand.nl.
– Begunstigde: De persoon of het bedrijf dat van de afnemer een fruitbox ontvangt die dat via Hippefruitmand.nl heeft besteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Hippefruitmand.nl aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen bij Hippefruitmand.nl en het uitvoeren van de betaling, accepteert de afnemer de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten
Alle door of namens Hippefruitmand.nl in dag- of weekbladen, het internet, brieven gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Hippefruitmand.nl op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Hippefruitmand.nl dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Hippefruitmand.nl kan in geval van overmacht – na overleg met de afnemer – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege, geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van – of werkstakingen of uitsluiting in – het Hippefruitmand.nl of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.f

Artikel 5 Levering
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van Hippefruitmand.nl, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
2. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Hippefruitmand.nl zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan Hippefruitmand.nl opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Overeengekomen leveringstijden zullen door Hippefruitmand.nl zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Hippefruitmand.nl niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
4. Vertraging in de levering van één (werk)dag is mogelijk, dit geeft de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren.
5. Hippefruitmand.nl behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Hippefruitmand.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren.
6. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de begunstigde bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. Hippefruitmand.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren dat alle ingevoerde gegevens kloppen.
7. De Afnemer gaat ermee akkoord dat indien de begunstigde niet thuis is, dan wel niet open doet het product bij een van de buren zal worden afgegeven indien mogelijk.
8. Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuwe product en/of bezorging.
9.Indien begunstigde niet thuis is zal PostNL het pakketje bij de buren aanbieden en laat bij begunstigde in de brievenbus een kaartje achter met daarop de gegevens waar het pakket zich bevindt. Mocht de postbode bij de buren ook niemand aantreffen, dan nog niet lukken, dan wordt het pakketje op het dichtstbijzijnde afhaalkantoor afgegeven en ontvangt u hierover een kaartje in de brievenbus. Daar kunt u de bestelling nog tot 7 dagen na ontvangst van dit briefje afhalen.  Indien de begunstigde niet op het schriftelijke verzoek van de postnl reageert kan Postnl  beslissen het product na enkele dagen retour te sturen. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.
10. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 6 Betaling

1. U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site:
– iDEAL of Creditcard
– Op rekening (alleen bedrijven) De betalingstermijn is 14dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking. Afnemer draagt zorg voor correcte invoer van gegevens die zijn organisatie verlangt met betrekking tot betaling van factuur van Hippefruitmand.nl. De organisatie draagt zorg voor betaling binnen 14 dagen op bankrekeningnummer NL59RABO.0353.0322.39 ten name van Hippefruitmand.nl. Van betalingstermijn mag alleen, na nadrukkelijke toestemming van Hippefruitmand.nl afgeweken worden.
2. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Hippefruitmand.nl het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is, onverminderd de aan Hippefruitmand.nl verder toekomende rechten.
3. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan afnemer, geschieden direct op de site (zie sub 1a) of door overschrijving op het bankrekening nummer van Hippefruitmand.nl.
4. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling van betaling, komen alle kosten voor rekening van de afnemer, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Hippefruitmand.nl in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten.

Artikel 7 Eigendom
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Hippefruitmand.nl totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 Klachten
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan Hippefruitmand.nl.
3. Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen 3 dagen na levering aan Hippefruitmand.nl gemeld te worden.
4. Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 uur na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden.
5. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

Artikel 9 Annuleren
1. Bestellingen voor levering kunnen tot 48 uur voor aflevering geannuleerd worden
2. Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van € 5,00. Hippefruitmand.nl zal zorgdragen voor een terug betaling binnen 21 dagen na de oorspronkelijke besteldatum van de order en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te balen bedrag.
3. Uitzondering zijn orders van bedrijven die op rekening kopen. Deze kunnen binnen de gestelde termijn van punt 1 kosteloos geannuleerd worden.

4. Bij de aankoop van producten heeft de Koper normaliter de mogelijkheid de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst dezes te ontbinden.Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Deze genoemde bedenktijd is in deze niet van toepassing aangezien het door hippefruitmand aangebode versproducten betreft en deze aan bederf onderhevig zijn.

Artikel 10 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
3. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.
4. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Hippefruitmand.nl en een in het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Hippefruitmand.nl gevestigd is.

Artikel 11 Persoonsgegevens
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen.
2. Onze privacy statement is van toepassing